ประเภทผลงานการประเมิน
ประเมินที่อยู่อาศัย
ประเมินโครงการ เช่น โรงแรม,รีสอร์ท
ประเมินสังหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องจักร
ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งที for mobile device / tablet only
โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งทีดิน

ดูทั้งหมด
      บริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด ได้ประกอบกิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มาตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพงานประเมินราคาเพื่อสามารถให้บริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จนได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานวิชาชีพงานประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตลอดจนได้รับการพิจารณาเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมีความพร้อมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้กับสถาบันการเงิน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เพื่อทราบมูลค่าตลาด ตลอดจนงานประเมินอื่นๆทั้งอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์
      สำหรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานประเมินมูลค่ามากว่า 10 ปี ซึ่งบุคคลากรส่วนใหญ่ล้วนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาโยธา เครื่องกล นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประเมินของทางบริษัทฯส่วนใหญ่ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV) และปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์ (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงมีบุคคลากรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแทบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีความซับซ้อนและมีความจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคในการประเมินขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น โรงแรม สำนักงาน โรงงาน สิทธิการเช่า ตลอดจนเครื่องจักร เป็นต้นฯ
ดูทั้งหมด
  เซ็นต์สัญญากับธนาคารแห่งประเทศไทย
 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
  ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย
  ในการคัดเลือกเข้าเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กับธนาคารฯ
  คณะผู้บริหารและพนักงานชาว AEV ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
   
ดูทั้งหมด
ประเมินโครงการ
สนามกอล์ฟ

ประเมินที่อยู่อาศัย
คอนโด

ประเมินสังหาริมทรัพย์
โรงงาน
เครื่องจักร


 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
เลขที่ 42 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
โทร :02 045 5010-1 แฟกซ์ :02 045 6896 Mobile : 089-494-0788 Line: asian029682944   
Email : aev@aev.co.th, aev.thailand@gmail.com

Copyright @ 2011 AEV CO.,LTD.