ข่าวสารและกิจกรรม
  เซ็นต์สัญญากับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  เซ็นต์สัญญากับธนาคาร แห่งประเทศไทย


ข่าวสารและกิจกรรม
  เซ็นต์สัญญากับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
 ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  ในการคัดเลือกเข้าเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กับธนาคารฯ
  ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานชาว AEV
  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  เซ็นต์สัญญากับธนาคารแห่งประเทศไทย
 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
  ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย
  ในการคัดเลือกเข้าเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กับธนาคารฯ
  คณะผู้บริหารและพนักงานชาว AEV ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 


 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
โครงการขวัญนนท์บิสสิเนส อาคาร ที.เค.เอส. ชั้น 1-2 เลขที่ 31/83 ม.6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทร :02 968 2944-6 แฟกซ์ :02 968 2947  
  Email : aev@aev.co.th, aev.thailand@gmail.com
Copyright @ 2011 AEV CO.,LTD.